Hoe werkt het?

 De spelregels van Ruilkring Hogeland

Ruilkring Hogeland is een LETS, een Lokaal Economisch Transactie Systeem. Het is een informele vereniging van leden, die onderling informatie, diensten en/of goederen ruilen of goederen uitlenen. De ruilhandel wordt verrekend in lokale transactie-eenheden. De naam voor de transactie-eenheid bij Ruilkring Hogeland is PANGEL. Tien pangels is ongeveer gelijk aan een uur werk. Leden van de ruilkring wonen in de (toekomstige) Gemeente Het Hogeland.

Ruilkring Hogeland is een informele vereniging, d.w.z. een rechtspersoon met beperkte bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen.

Ruilkring Hogeland benoemt uit haar midden een bestuur, bestaand uit in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor verrichte rechtshandelingen.
Het bestuur houdt zich bezig met:

– het verzorgen van informatie naar derden en public relations

– het verzorgen van de centrale administratie in pangels en euro’s en het verstrekken van informatie aan de leden over het saldo op hun rekening

– de leden van informatie voorzien om te kunnen ruilen of lenen, zoals een overzicht van vraag en aanbod en een ledenlijst

– het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten voor de leden

– het organiseren van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid

Iedereen die handelingsbekwaam is, kan lid worden van de ruilkring. Na inschrijving (via het contactformulier op de website) ontvang je een betalingsverzoek van de penningmeester. Na de ontvangst van de contributie van € 12,- per kalenderjaar krijg je een lidmaatschapsnummer met het verzoek om je vraag en aanbod in te vullen via de website. In de pangeladministratie wordt voor jou een rekening geopend met een positief saldo van 30 pangels.

Start het lidmaatschap in de loop van het jaar, dan betaal je alleen de resterende maanden à €1,-.  Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot 1 januari en kan jaarlijks worden opgezegd. Dit kan schriftelijk – via de website – worden doorgegeven. Op het moment van beëindiging van het lidmaatschap per 31 december dient er een positief saldo op de pangelrekening te staan.

Per kwartaal worden 5 pangels van de rekening afgeschreven om het bestuur van de vereniging te betalen voor haar werkzaamheden.

Alle leden melden hun (nieuwe) persoonlijke vraag en aanbod aan bij de centrale administratie op de website. Zodra een vraag of aanbod verwijderd kan worden, kun je dit eveneens melden via de website.

Indien je een nieuw lid aanbrengt, ontvang je 10 pangels.

Leden kunnen een transactie volledig in pangels betalen, of gedeeltelijk ook in euro’s (in verband met voor de ruil gemaakte kosten).

Alle leden ontvangen per mail een ledenlijst, waarop de persoonlijke gegevens van alle leden staan vermeld, zoals naam , adres, lidmaatschapsnummer, mailadres en telefoonnummer, zodat zij zonder verdere tussenkomst van het bestuur van de ruilkring contacten kunnen leggen. Deze ledenlijst mag niet voor andere doeleinden dan ruilen binnen Ruilkring Hogeland worden gebruikt.

Alleen de betalende partij kan de centrale administratie – via de pangeladministratie op de website – opdracht geven een afgesproken bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. Er wordt alleen in hele pangels gehandeld.
Eenmaal per kwartaal ontvang je een pangeloverzicht.

Het is mogelijk dat leden tijdelijk een negatief pangelsaldo hebben. Het tekort mag maximaal 60 pangels bedragen. Binnen 12 maanden na het ontstaan van het tekort aan pangels moet een lid het saldo hebben aangevuld tot 0 pangels, tenzij er sprake is van overmacht. Je wordt verzocht om in voorkomende situaties contact op te nemen met het bestuur.

Is er op het moment van beëindiging van het lidmaatschap een positief pangelsaldo, dan vervallen de pangels aan de vereniging, tenzij je hebt aangegeven dat de resterende pangels geschonken kunnen worden aan een ander lid van de Ruilkring.

Je kan de vereniging financieel ondersteunen door vriend te worden van  Ruilkring Hogeland (via de website).

Het bestuur is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten. Leden dienen zelf te onderzoeken en af te spreken wat de kwaliteit van de betreffende transactie  is, voor zij tot ruil overgaan.

De leden zijn zelf aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van de ruilhandel. Bij het lenen van goederen dienen de leners zelf een WA-verzekering te hebben. Let op: een particuliere WA-verzekering is niet van toepassing bij het (uit)lenen van een motorvoertuig.