Spelregels

De spelregels van Ruilkring Hogeland
Vastgesteld in de ALV op 4 maart 2021

Ruilkring Hogeland is een LETS, een Lokaal Economisch Transactie Systeem. Het is een informele vereniging van leden en vrienden. Leden ruilen onderling informatie, diensten en/of goederen of lenen goederen aan elkaar. De ruilhandel wordt verrekend in lokale transactie-eenheden. De naam voor de transactie-eenheid bij de Ruilkring Hogeland is PANGEL.

Ruilkring Hogeland is een informele vereniging, d.w.z. een rechtspersoon met beperkte bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen.

Ruilkring Hogeland benoemt uit haar midden een bestuur, bestaand uit minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor verrichte rechtshandelingen.

Het bestuur houdt zich bezig met:

* de leden van informatie voorzien om te kunnen ruilen of lenen

* verstrekken van informatie aan de leden over het pangelsaldo op hun rekening

* het verzorgen van de centrale administratie in pangels en euro’s

* het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten voor de leden en belangstellenden

* regelmatig maken van een nieuwsbrief voor de leden

* het bijhouden van de website, de facebookpagina en de whatsappgroep

* regelmatig overleg met de Denktank, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden

* het verzorgen van persberichten

* informatie verstrekken aan derden

* het organiseren van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

* contacten onderhouden en/of samenwerking met partners

* leden kunnen in opdracht van het bestuur taken uitvoeren

Alleen natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn, kunnen lid worden van Ruilkring Hogeland.

Het lidmaatschap van de Ruilkring bedraagt € 1,- per maand. De contributie wordt voor een kalenderjaar vooruit betaald in de maand januari. Leden die in de loop van het jaar lid worden, betalen € 1,- per maand voor de resterende volle maanden van het kalenderjaar.

Per kwartaal betalen de leden 5 pangels aan de vereniging voor haar werkzaamheden.

Indien een lid werkzaamheden verricht voor de Ruilkring kan hier een beloning in pangels tegenover staan. Binnen de vereniging geldt het volgende beloningssysteem:

Voorzitter/externe contacten 15 Per kwartaal
Secretaris/interne contacten/redactie nieuwsbrief 15 Per kwartaal
Penningmeester 15 Per kwartaal
Denktank 15 Per kwartaal
Website/V&A/opmaak nieuwsbrief 15 Per kwartaal
Pangeladministratie 25 Per kwartaal
Op verzoek PR activiteit 5 Per dagdeel
Gastvrouw/man 5 Per keer
Gastadres incl gastvrouw/man 10 Per keer
Lezing/workshop 10 Per keer
Op verzoek artikel schrijven voor nieuwsbrief (geldt niet voor DT) 5 Per keer
Startkapitaal (geldt niet voor ex-Keerkringers) 30 Eenmalig
Nieuw lid aanbrengen Vervallen

Leden ontvangen een lidmaatschapsnummer na betaling van de contributie.

Voor nieuwe leden wordt in de pangeladministratie een rekening geopend met een positief saldo van 30 pangels. Dit geldt niet voor de nieuwe leden die lid waren van de voormalige Keerkring; zij ontvangen geen startkapitaal van 30 pangels, maar zij mogen hun eco’s inruilen voor pangels met een koers van 1 – 1.

Leden ontvangen per mail een ledenlijst, waarop de persoonlijke gegevens van alle leden staan vermeld, zoals naam, adres, lidmaatschapsnummer, mailadres en telefoonnummer, zodat zij zonder verdere tussenkomst van het bestuur van Ruilkring Hogeland onderling contacten kunnen leggen. Deze ledenlijst mag niet voor andere doeleinden dan ruilen binnen Ruilkring Hogeland worden gebruikt.

Leden geven hun persoonlijke Vraag & Aanbod door via het Vraag- of Aanbodformulier op de website. Wijzigingen in Vraag & Aanbod worden ook op deze manier doorgegeven.

Leden kunnen een transactie volledig in pangels betalen, of gedeeltelijk ook in euro’s (in verband met voor de ruil gemaakte kosten). Alleen de betalende partij kan de centrale administratie – via de pangeladministratie op de website – opdracht geven een afgesproken bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. Er wordt alleen in hele pangels gehandeld.

Eenmaal per kwartaal ontvangen de leden een nieuw overzicht van hun pangelactiviteiten.

Leden mogen tijdelijk een negatief pangelsaldo hebben. Het tekort mag maximaal 60 pangels bedragen. Binnen 12 maanden na het ontstaan van het tekort moet een lid het saldo hebben aangevuld tot 0 pangels, tenzij er sprake is van overmacht. Je wordt verzocht om in voorkomende situaties contact op te nemen met het bestuur.

Lidmaatschap van de vereniging kan schriftelijk – via de website – worden opgezegd, uiterlijk per 1 december van het lopende kalenderjaar. Vanaf het kwartaal dat je je lidmaatschap opzegt, hoef je geen kwartaalbijdragen in pangels meer te betalen. De jaarcontributie wordt niet teruggestort. Indien niet wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor een jaar verlengd.

Op het moment van beëindiging van het lidmaatschap per 31 december dient er een positief saldo op de pangelrekening te staan. Is er op het moment van opzegging een positief pangelsaldo, dan vervallen de pangels aan de vereniging, tenzij je hebt aangegeven dat de resterende pangels geschonken kunnen worden aan een ander lid van Ruilkring Hogeland. Een negatief pangelsaldo moet worden afgekocht in euro’s (1 pangel = 1 euro).

Je kan de vereniging financieel ondersteunen door Vriend te worden van Ruilkring Hogeland voor minimaal € 12,- per jaar. Je kan dan niet meedoen aan de ruilactiviteiten. Je ontvangt bij aanvang geen 30 pangels en je hoeft per kwartaal niet 5 pangels af te dragen aan de vereniging. Voor Vrienden van de Ruilkring geldt – net als voor de leden – dat zij uiterlijk per 1 december kunnen opzeggen. Indien niet wordt opgezegd, wordt je donateurschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Donaties worden niet teruggestort.

Leden die – na een herhaald verzoek – geen Vraag & Aanbod plaatsen op de website, worden beschouwd als Vriend van Ruilkring Hogeland. In het kwartaal volgend op het herhaalde verzoek, betaalt men geen 5 pangels meer aan de verening. Een eventueel pangeltekort moet worden afgekocht in euro’s.

Vrienden die eerder gewoon lid waren, kunnen hun lidmaatschap doen herleven. Zij ontvangen echter niet opnieuw 30 pangels. Zij betalen weer 5 pangels per kwartaal voor de organisatie en hun eventueel positief pangelsaldo dat eerder was vervallen aan de Ruilkring, wordt weer op hun saldo bijgeboekt. Indien zij het pangeltegoed hadden geschonken aan een ander lid, blijft dit een privéaangelegenheid, die buiten de Ruilkring omgaat.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten. Leden dienen zelf te onderzoeken en af te spreken wat de kwaliteit van de betreffende transactie is, voor zij tot ruil overgaan.

De leden zijn zelf aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van de ruilhandel. Bij het lenen van goederen dienen de leners zelf een WA-verzekering te hebben. Let op: een particuliere WA-verzekering is niet van toepassing bij het (uit)lenen van een motorvoertuig.